Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

 1. Těmito Podmínkami se upravují práva a povinnosti mezi společností Polypress s.r.o., se sídlem Truhlářská 486/15, Karlovy Vary, PSČ: 360 17, IČ 26351731 (dále jen Dodavatel)
 2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky učiněné prostřednictvím on-line systému Dodavatele. Každá objednávka přes https://mojebrozura.cz je považována za smlouvu, která se řídí těmito podmínkami.
 3. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků, nebo autorských děl vytvořených pro dodavatele na smluvním základě.
 4. Znění Podmínek může Dodavatel upravovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek

 

B. Registrace a uživatelský účet

 1. Odběratel může na základě registrace v https://mojebrozura.cz přistupovat ke svému účtu, kde může provádět kalkulace a objednávky zboží. Odběratel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje a v případě změny těchto údajů je povinen údaje aktualizovat. Údaje uvedené při registraci jsou ze strany Dodavatele považovány za správné a na jejich základě také Dodavatel vystavuje Odběrateli daňové doklady.
 2. Přístup k účtu Odběratele je chráněn uživatelským jménem a heslem. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou zneužitím uživatelského účtu na základě úniku přístupových údajů na straně Odběratele.
 3. V případě ztráty přístupových hesel může Odběratel využít funkce „zapomenuté heslo“. Na e-mail uvedený při registraci obdrží nové přístupové údaje.
 4. Odběratel bere na vědomí, že https://mojebrozura.cz nemusí být přístupný nepřetržitě vzhledem k nutné údržbě a aktualizaci ze strany Dodavatele.
 5. Odběratel bere na vědomí, že bez předchozích písemného souhlasu Dodavatele není oprávněn k užití textů či jiných prvků nacházejících se na webových stránkách Dodavatele.

 

C. Objednávání

 1. Odběratel si prostřednictvím https://mojebrozura.cz, sám definuje parametry své objednávky a na základě těchto parametrů získává on-line kalkulaci. V případě její akceptace dále definuje termín dodání ve vymezeném rozsahu, způsob předání dat, formu platby a způsob expedice. Po uvedení všech náležitostí má možnost finální kontroly své objednávky. Po jejím odsouhlasení je dílo objednáno. V tento moment jsou parametry Díla závazné a zakázku lze stornovat pouze do doby, než je stav objednávky převeden Dodavatelem „ve výrobě“. O změně stavu je Odběratel informován automaticky na e-mail uvedený v registraci. Po této změně lze zakázku stornovat nebo změnit pouze se souhlasem přiděleného obchodníka Dodavatele. Součástí souhlasu může být také vyčíslení škod, které Dodavateli vznikly, pokud již Dílo začal zpracovávat před požadavkem změny.
 2. Pokud Odběratel vyžaduje vícepráce či grafické práce, které nejsou součástí https://mojebrozura.cz, specifikuje tyto práce přidělenému obchodníkovi Dodavatele, který mu na tyto práce předloží individuální cenovou kalkulaci. Po schválení této kalkulace Odběratelem bude částka připsána do https://mojebrozura.cz do položky Ostatní nebo Grafika a bude fakturována společně s původní cenou Díla.
 3. O veškerých stavech své objednávky je Odběratel Dodavatelem informován prostřednictvím e-mailu, který je odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v registračních údajích. Dodavatel nenese odpovědnost za nedoručení informačního e-mailu o stavu Díla Odběrateli v případě, kdy Odběratel uvedl chybný e-mailový kontakt nebo je jeho e-mailová korespondence filtrována.
 4. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
  1. Dílem se rozumí předmět on-line objednávky. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle § 2 Autorského zákona.
  2. Předání podkladů je předání věcí, dokumentů, digitálních dat nebo informací Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro zpracování a případně doručení Díla.
  3. Předání návrhů je předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.
  4. Předání Díla je změna držitele věcí, které jsou dílem anebo předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou Dílem.
  5. Dílčí schválení návrhů (též korektura) a Konečné schválení návrhů (též finální korektura) je projev vůle Odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na Díle podle návrhů Dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů pak znamená projev vůle Odběratele, že souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého Díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke Konečnému schválení předloženy.
  6. Skicovné je platba za vytvoření a předložení grafického návrhu, který nebyl realizován. Např. odměna pro účastníky výběrového řízení, jejichž řešení nebylo vybráno. Výše skicovného je stanovena na 30 % z nabídkové ceny Díla.
  7. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok Autorské dílo užít.
  8. Autorský zákon je zákon č.121/2000Sb. Autorský zákon v aktuálním znění. Obchodní zákoník je pak zákon č.513/1991Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.
  9. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla.
  10. Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky na účet Dodavatele nebo složení v hotovosti.
  11. Vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nebo jakákoliv podobná příčina.

 

D. Smlouva a její plnění

 1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo pro Odběratele a provést jej řádně a včas v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Odběratel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
 3. Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité charakteristiky Díla nebudou zcela zřejmé, či by jejich realizace byla neúčelná a nebo v případě jiných dotazů Dodavatele, týkajících se Díla.
 4. Smlouva se uzavírá na základě objednávky Odběratele v https://mojebrozura.cz, která sjednává zejména obsah a rozsah Díla a způsob předání Díla a další dále uvedené náležitosti.
 5. Termín dokončení a předání Díla se stanoví v on-line objednávce a je platný pouze za předpokladu, že zároveň s objednávkou jsou Odběratelem doručena korektní tisková data nebo nezbytné podklady pro zhotovení Díla. Pokud termín Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení Díla pro výrobu není Odběratelem dodržen, posouvá se termín dokončení Díla o stejný počet dnů jako nastalé zdržení Odběratele plus dva pracovní dny navíc. Pokud Odběratel zkrátí termín plnění oproti termínu, který je standardně uveden v https://mojebrozura.cz, je Odběratel povinen toto zkrácení konzultovat s přiděleným obchodníkem telefonicky nebo e-mailem. Bez písemného schválení zkráceného termínu ze strany obchodníka není možné považovat tento termín ze strany Dodavatele za závazný.
 6. Termín uvedený v https://mojebrozura.cz je termín, kdy bude zakázka vyrobena a připravena k expedici. Pokud je Dílo expedováno prostřednictvím kurýrní služby nebo poštou, je dodávka prodloužena o dobu doručení v závislosti na přepravních podmínkách přepravce. Dodavatel nenese odpovědnost za zpoždění doručení Díla na straně přepravce. Zpožděné doručení Díla na straně přepravce není důvodem k odmítnutí plné úhrady Díla Dodavateli, včetně přepravních nákladů. Při převzetí Díla od kurýrní služby je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit zápis se specifikací porušení. Stejně postupuje i v případě neúměrného zpoždění dodávky Díla. Podpisem převzetí  Díla Odběratel stvrzuje, že Dílo ani jeho přepravní obal nebyly porušeny a na případnou pozdější reklamaci tak nemůže být brán zřetel.
 7. Pokud je z důvodů na straně Odběratele nutno Dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Díla, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Dílo se považuje za dokončené dnem jeho osobního předání nebo předání dopravci. Odběratel nemůže odmítnout převzetí Díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání Díla.
 9. Vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně po té, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 2 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu Díla lze považovat pouze nesoulad se specifikací Díla uvedenou v objednávce nebo nesoulad s návrhem protokolárně odsouhlaseným Odběratelem nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání Díla. Reklamaci je Odběratel povinen provést u Dodavatele písemně s popisem vady. Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.
 10. Dodavatel je oprávněn i k částečnému plnění objednávky.

 

E. Předávání dat, zboží, dokončení Díla a autorská práva

 1. Pro garantovanou kvalitu tisku je nutné dodávat korektní tisková data ve formátu PDF 1.3. Rozlišení, které garantuje kvalitní tisk je 300 Dpi.
 2. V případě nedodržení zásad správné přípravy tiskových dat ze strany Odběratele bere Odběratel na vědomí, že vícepráce  na straně Dodavatele spojené úpravou nebo opravou dat budou účtovány aktuální hodinovou sazbou Dodavatele. Cena za vícepráce bude Odběrateli předložena ke schválení. Práce na úpravě dat Dodavatelem budou provedeny až po odsouhlasení jejich ceny Odběratelem. V případě prodlení souhlasu s navýšením ceny o vícepráce ze strany Odběratele není pro Dodavatele termín dodání stanovený v objednávce závazný.
 3. Po každé úpravě dodaných dat bude Odběratel vyzván ke schválení opravených dat. Do doby schválení nebudou data předána do výroby.
 4. O způsobu předání grafických návrhů ke korektuře a o způsobu provedení konečného schválení rozhodne Dodavatel.
 5. Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data Díla vytvořená pouze u Dodavatele se Odběrateli nepředávají, pokud data nebyla předmětem jeho objednávky anebo není předem písemně sjednáno. V případě požadavku Odběratele na dodání zdrojových dat Díla bude Dodavatelem předložena cenová nabídková za postoupení dat Odběrateli. Postoupení dat Odběrateli v elektronické podobě je uskutečněno, až po její akceptaci Odběratelem.
 6. Předmět zakázky, předložené grafické návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem.
 7. K udělení licence k užití Díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí Díla odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky. Pro udělení licence nad rámec § 50, odst. 3 Autorského zákona se sjednává zvláštní licenční smlouva.
 8. Dílo, které je autorské dílo, je Dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 61 Autorského zákona. Odběratel může proto použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu z objednávky. Pokud byla uzavřena Smlouva ústně, pak je tento smluvený účel uveden na příslušné faktuře. Vlastnictví hmotné podstaty díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k Dílu neopravňuje Odběratele nakládat s Dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám díla.
 9. Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které dodavatel pro odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle § 152 zákona č. 140/1961,Trestní zákon v platném znění.
 10. Odběratel souhlasí s použitím díla k propagaci Dodavatele.
 11. V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského Zákona.

 

F. Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Odběratel v prodlení s placením faktur delším než 14 dnů Dodavateli.
 2. Je-li k vytvoření díla nutná součinnost Odběratele je Dodavatel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.
 3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy předávané dílo neodpovídá sjednanému. Dále, je-li dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než jeden týden, pakliže tomu nebrání objektivní důvody ze strany Odběratele.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu poměrné části celkové hodnoty Díla v závislosti na objemu vykonané práce a investovaných prostředků do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

 

G. Odpovědnost

 1. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem Díla a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.
 2. Dodavatel odpovídá Odběrateli za řádné plnění Díla v souladu se sjednanou technickou specifikací zboží v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. Dodavatel je povinen pracovat na Díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení Díla, pokud tomu nebrání objektivní důvody ze strany Odběratele.

 

H. Platební a dodací podmínky

 1. Způsob úhrady hodnoty Díla se sjednává v https://mojebrozura.cz objednávce z výběru:
  1. Platba v hotovosti
  2. Platba platební kartou při převzetí zboží
  3. Platba na dobírku
  4. Zálohová faktura
  5. Faktura  (pouze pro smluvní partnery)
  6. On-line platba – pokud je aktivní
 2. Veškeré zboží je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení ceny Díla a příslušné DPH. Veškeré licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.
 3. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši +0,05% fakturované částky denně za každý den prodlení s úhradou dlužné částky ode dne její splatnosti.
 4. Při opakovaném porušení lhůty splatnosti faktur ze strany Odběratele má Dodavatel právo zakázat v  https://mojebrozura.cz možnost platby na fakturu, až do úplného splacení veškerých závazků vůči Odběrateli.
 5. Po dobu prodlení Odběratele s úhradou jakékoli faktury byť i její části nebo zálohy na hodnotu Díla není Dodavatel povinen poskytovat Odběrateli žádné služby či zboží.
 6. O všech platbách na účet Dodavatele vystaví Dodavatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně. Daňové doklady jsou při platbě v hotovosti nebo platební kartou předávány vytištěné společně se zbožím. V případě bezhotovostní platby je daňový doklad odesílám e-mailem na adresu uvedenou v registraci Odběratele, případně na jinou, jím určenou, e-mailovou adresu.
 7. Dodací podmínky: zboží lze osobně vyzvednout v Karlových Varech (Truhlářská 486/15) či v Plzni (Ječná 28, tel. 370 993 999), je možné využít kurýra nebo vlastní dopravu vozidlem dodavatele

 

I. Uznání závazku

 1. Převzetím Díla uznává Odběratel svůj peněžní závazek vůči Dodavateli ve smyslu § 323 zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

 

J. Ostatní ujednání

 1. Odběratel souhlasí se zasíláním zpráv o stavu jeho objednávky na e-mail uvedený při registraci. Na tento e-mail také budou Dodavatelem zasílány zprávy o novinkách nebo akcích.
 2. Nesouhlasí-li Odběratel se zasíláním novinek nebo akcí na jeho e-mail, je oprávněn se Odhlásit z odběru novinek v https://mojebrozura.cz pod svým přihlášením.

 

K. Závěrečná ustanovení

 1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto Podmínek nebo objednávky neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí Podmínek a objednávky. V případě, že jakákoliv část těchto Podmínek nebo objednávky by měla pozbýt platnosti a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.
 2. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z objednávky a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího z objednávky bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci
 3. Pokud nebylo v objednávce nebo v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.
 4. Pokud právní vztah založený objednávkou obsahuje mezinárodní prvek, pak platí, že vztah se řídí českým právem a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 5. Kontaktní údaje Dodavatele:
  Polypress s.r.o.
  Truhlářská 486/15
  360 17 Karlovy Vary
  telefon: 777 923 997
  e-mail: info@mojebrozura.cz
?
Něco není jasné? Potřebujete poradit nebo upřesnit nějakou informaci? Neváhejte nás kontaktovat! Společně dotáhneme objednávku do konce. O všech dalších stavech objednávky budete následně informováni e-mailem.

KONTAKT

Tel +420 775 551 133
info@mojebrozura.cz

Polypress s.r.o. | Truhlářská 486/15 | 360 17 Karlovy Vary | IČ 26351731 | DIČ CZ26351731
Firma je zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14731